ΠΑ.Σ.Δ.ΜΗ.Π.
Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος

Καλωσήλθες επισκέπτη
Σύνδεση
Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε
Avatar
Δεν έχετε κάνει εγγραφή ακόμα;

Γίνετε μέλος! Αποκτήστε πλήρη πρόσβαση και επωφεληθείτε από τη σελίδα.

Μηδενισμός κωδικού - Υπενθύμιση ονόματος χρήστη

Όνομα Χρήστη:
Κωδικός:
Να με θυμάσαι

register

Πληρωμη συνδρομης

Η διοίκηση του συλλόγου εξετάζει την δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής της ετήσιας συνδρομής από τα μέλη του συλλόγου.

Διαφημιση στο site

Εάν επιθυμείτε να διαφημίζεστε στο site του ΠΑ.Σ.Δ.ΜΗ.Π. επικοινωνήστε μαζί μας.

Πεδίο Γνώσης & Επαγγελματικά Δικαιώματα

Ως Μηχανικός Περιβάλλοντος νοείται ο μηχανικός που ασχολείται με την προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος, την περιβαλλοντική διαχείριση των τεχνικών έργων, τη διαχείριση αερίων ρύπων, υγρών και στερεών αποβλήτων, την εξυγίανση ρυπασμένων περιοχών, την ανάπτυξη τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη διαχείριση υδατικών πόρων και τα υδραυλικά έργα.

 

Τα επαγγελματικά Δικαιώματα και το περίγραμμα του Διπλωματούχου Μηχανικού Περιβάλλοντος, όπως αυτά καθορίζονται από το ΠΔ99/2018 στα άρθρα 2 και 13 είναι τα εξής:

 

Άρθρο 2

Κοινές δραστηριότητες μηχανικής

Ο διπλωματούχος μηχανικός ασκεί τις εξής κοινές δραστηριότητες μηχανικής:

α. Επίβλεψη εφαρμογής/εκτέλεσης/υλοποίησης των μελετών, των οποίων έχουν το δικαίωμα εκπόνησης.

β. Ανάλυση και σχεδιασμός έργων/προϊόντων/συστημάτων.

γ. Σύνταξη φακέλου έργου.

δ. Έλεγχος, επιθεώρηση, λειτουργία και συντήρηση τεχνικών έργων/εγκαταστάσεων.

ε. Κατασκευή/υλοποίηση τεχνικών έργων/εγκαταστάσεων.

στ. Διοίκηση και διαχείριση έργων συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών.

ζ. Διοίκηση παραγωγής.

η. Συντονισμός ομάδας μελέτης/επίβλεψης/έργου.

θ. Εκπόνηση μελετών επιχειρησιακής οργάνωσης και έρευνας.

ι. Εκπόνηση τεχνικοοικονομικών μελετών/μελετών σκοπιμότητας/μελετών βιωσιμότητας/βελτιστοποίηση συστημάτων.

ια. Εκπόνηση και εφαρμογή μελετών χρονικού προγραμματισμού και προγραμματισμός.

ιβ. Σχεδιασμός συστημάτων, διαχείριση και εφαρμογές ελέγχου ολικής ποιότητας υλικών, έργων και εργασιών.

ιγ. Διασφάλιση ποιότητας σε προϊόντα, διαδικασίες, συστήματα και έκδοση Σημάτων Ποιότητας και Λειτουργίας.

ιδ. Σχεδιασμός, εγκατάσταση, πιστοποίηση, διαχείριση και επιθεώρηση συστημάτων ποιότητας.

ιε. Ανάπτυξη και σχεδιασμός συστημάτων διαχείρισης περιβάλλοντος, ενέργειας, ασφάλειας - υγιεινής.

ιστ. Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου και σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ.

ιζ. Υπηρεσία τεχνικού ασφάλειας της εργασίας.

ιη. Υπηρεσία τεχνικού συμβούλου και σύνταξη τεχνικών εκθέσεων.

ιθ. Πραγματογνωμοσύνη, διαιτησία και διαμεσολάβηση.

κ. Εκτίμηση, παρακολούθηση, διαχείριση και αποτίμηση κινδύνου (φυσικές καταστροφές, βιομηχανικά ατυχήματα κ.λ.π.).

κα. Σχεδιασμός, ανάπτυξη, εγκατάσταση και εφαρμο-

γή μεθόδων μη καταστροφικού ελέγχου σε πραγματική

κλίμακα και πραγματικό χρόνο.

κβ. Εκπαίδευση - Διδασκαλία και Έρευνα.

κγ. Διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση αναπτυξιακών προγραμμάτων και έργων.

κδ. Εκπόνηση τομεακών και κλαδικών αναπτυξιακών μελετών.

κε. Εκπόνηση στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων και προγραμμάτων.

κστ. Εκπόνηση και επίβλεψη μελετών αποξήλωσης/καθαίρεσης/κατεδάφισης εξοπλισμού/εγκαταστάσεων/κτηρίων.

 

Άρθρο 13 

Στο γνωστικό αντικείμενο του Μηχανικού Περιβάλλοντος περιλαμβάνονται:

α. Διαχείριση Υδατικών Πόρων - Υδραυλική μηχανική.

β. Υγρά Απόβλητα (Διαχείριση και επεξεργασία) - Ρύπανση υδάτων.

γ. Στερεά Απόβλητα (Διαχείριση και Επεξεργασία).

δ. Ποιότητα Αέρα (Αέρια ρύπανση και αντιρρυπαντικές τεχνολογίες).

ε. Κλιματική Αλλαγή.

στ. Στρατηγικός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός, Περιβαλλοντική Πολιτική, Περιβαλλοντική Νομοθεσία και Περιβαλλοντικός Έλεγχος (επιθεώρηση).

ζ. Διαχείριση Φυσικών Πόρων, Δασών και Περιβάλλοντος.

η. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αειφόρα ενεργειακά συστήματα.

θ. Μηχανική των φυσικών, θερμικών, φυσικοχημικών, χημικών, βιοχημικών και βιολογικών διεργασιών και συστημάτων, με έμφαση τη διαστασιολόγηση ή/και επιλογή του εξοπλισμού των διεργασιών.

ι. Ενεργειακή εξοικονόμηση και Αναβάθμιση Κτηρίων και Εγκαταστάσεων.

ια. Βιοκλιματικός και Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτηρίων.

ιβ. Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας.

ιγ. Γενικές Εφαρμογές και Αντικείμενα μηχανικής - Οργάνωση και Διοίκηση - Διασφάλιση Ποιότητας.

 

 

Ο Μηχανικός Περιβάλλοντος έχει τα εξής επαγγελματικά δικαιώματα:

α. Αποτύπωση υφιστάμενων κτηρίων εκτός κτηρίων ειδικών χρήσεων, μνημείων, κηρυγμένων διατηρητέων κτηρίων, προστατευόμενων οικισμών και συνόλων.

β. Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης κτηρίων, εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων επιχειρήσεων, ειδικών χρήσεων και οργανωμένων υποδοχέων και κατάρτιση γενικής διάταξης (Master Plan).

γ. Εκπόνηση μελετών χωρικής ανάπτυξης (τοπικής και περιφερειακής) και επιχειρησιακών προγραμμάτων.

δ. Εκπόνηση μελετών Υδραυλικών Έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων.

ε. Εκπόνηση μελετών Υδρογεωλογίας και Υπόγειων Υδάτων.

στ. Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών γης και λοιπών ακινήτων, τρωτότητας, διακινδύνευσης).

ζ. Εκπόνηση χημικών μελετών και έρευνας.

η. Εκπόνηση χημικών και χημικοτεχνικών μελετών σε έργα, εγκαταστάσεις και προϊόντα.

θ. Διενέργεια φυσικοχημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων και Διεύθυνση εργαστηρίων ελέγχου.

ι. Εκπόνηση μελετών υδραυλικών εγκαταστάσεων κτηρίων.

ια. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και παροχής νερού.

ιβ. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.

ιγ. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαθέσεις απορριμμάτων, αποβλήτων και ανάκτησης υλικών.

ιδ. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών συντήρησης ευπαθών προϊόντων.

ιε. Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας κτηριακού κελύφους.

ιστ. Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις.

ιζ. Διαχείριση ενεργειακών πόρων και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

ιη. Διαχείριση ενεργειακών συστημάτων και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας.

ιθ. Εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης.

κ. Εκπόνηση μελετών αποκατάστασης περιβάλλοντος σε εγκαταλελειμμένους μεταλλευτικούς, μεταλλουργικούς και άλλους βιομηχανικούς χώρους.

κα. Εκπόνηση του προγράμματος περιβαλλοντικήw παρακολούθησης - monitoring σύμφωνα με τους Περιβαλλοντικούς όρους έργων και δραστηριοτήτων.

κβ. Εκπόνηση μελετών Περιβαλλοντικής αποκατάστασης.

κγ. Ανάπτυξη και σχεδιασμός συστημάτων διαχείρισης περιβάλλοντος και ενέργειας.

κδ. Διαχείριση περιβαλλοντικά ευαίσθητων ή ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος και αισθητικού κάλλους περιοχών.

κε. Ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικού ελέγχου (Eco audit).

κστ. Ανάπτυξη μοντέλων περιβαλλοντικής παρακολούθησης.

κζ. Εκπόνηση μελετών Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και μελετών Έργων Πρασίνου.

κη. Υλοποίηση μελετών βιομηχανικών/ενεργειακών έργων.

κθ. Εκπόνηση Δασικών Μελετών.

λ. Εκπόνηση μελετών και έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου απολυμάνσεων και εντομοκτονιών δημοσίων και ιδιωτικών χώρων.

λα. Εκπόνηση μελετών αποκατάστασης μετά από βιομηχανικά ατυχήματα και συναφείς καταστροφές (π.χ. απορρύπανση εδαφών, υπογείων νερών κ.ά.).

 

 

Διαδικασία Εγγραφής στο Μητρώο Μελετητών

Το τμήμα Μητρώου Μελετών, ανήκει στην Διεύθυνση Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων - Δ15  του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων (πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.) και συγκεκριμένα στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων.

Περισσότερα

Διαδικασία ΜΕΚ

Το τμήμα Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών, ανήκει στην Διεύθυνση Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων - Δ15 του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων (πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.) και συγκεκριμένα στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων.

Περισσότερα

BANNER-GR

Τελευταία Νέα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΑΣΔΜΗΠ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΑΣΔΜΗΠΜετά και την…
Περισσότερα
Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση 2014
Συνάδελφοι, Την Κυριακή 16 Νοεμβρίου,…
Περισσότερα
Δείτε τα όλα